Privatumo politika

 1. Bendrosios nuostatos.
  1. Privatumo politika taikoma interneto svetainėje www.kelioniuadvokatas.lt (toliau tekste – Interneto svetainė) siūlomoms teisinių konsultacijų paslaugoms (toliau tekste – Paslaugos).
  2. Interneto svetainė yra skirta informacijos ir dokumentų, būtinų Paslaugų, siūlomų interneto svetainėje, rinkimui, ir kvalifikuotam bei profesionaliam Paslaugų suteikimui.
  3. Interneto svetainės valdytojas negarantuoja, kad kompetentingas Lietuvos Respublikos ir/ar kitos valstybės teismas, Lietuvos Respublikos ar kitos valstybės institucija ir/ar kitas juridinis vienetas turės tokią pačią nuomonę, kaip išdėstoma teikiant Paslaugas, ir priims tokius sprendimus, kurie Interneto svetainės valdytojo nuomone turėtų būti logiški ir pagrįsti, atlikus Interneto svetainės lankytojo pateiktos informacijos ir dokumentų teisinę analizę.
  4. Privatumo politika galioja ir yra privaloma visiems Interneto svetainės lankytojams. Asmuo, lankydamasis Interneto svetainėje ir naudodamasis joje esančia informacija ir/ar Paslaugomis, patvirtina, kad susipažino su Privatumo politika ir suprato jos nuostatas. Jeigu Interneto svetainės lankytojas nesutinka su šia Privatumo politika, jis neturi teisės naudotis 1.1 punkte nurodytomis Paslaugomis.
 2. Asmens duomenų tvarkymas
  1. Interneto svetainėje ir/ar el. paštu pateikiami Interneto svetainės lankytojų asmens duomenys yra tvarkomi ir saugomi sąžiningai ir teisėtai, laikantis teisės aktų nustatytų reikalavimų bei Privatumo politikos nuostatų.
  2. Interneto svetainės lankytojais gali būti tik veiksnūs, ne mažiau kaip 18 metų turintys fiziniai asmenys. Interneto svetainės lankytojas yra atsakingas ne tik už savo, bet ir savo nepilnamečių vaikų ar kitų asmenų elgesį Interneto svetainėje.
 3. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas
  1. Interneto svetainės valdytojas turi teisę savo nuožiūra naudotis visa Interneto svetainės lankytojo pateikta informacija, kurią Interneto svetainės lankytojas pateikia kreipdamasis į Interneto svetainės valdytoją, o taip pat kitais būdais sukaupta informacija apie Interneto svetainės lankytoją.
  2. Interneto svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į kitas interneto svetaines. Ši Privatumo politika neapima kitose interneto svetainėse taikomos trečiųjų asmenų nustatytos privatumo politikos, todėl Interneto svetainės valdytojui netaikoma atsakomybė už trečiųjų asmenų, renkančių informaciją apie Interneto svetainės lankytoją, veiksmus.
  3. Interneto svetainės valdytojas turi teisę savo nuožiūra, visapusiškai ir teisės aktų neuždraustu būdu naudotis visa sukaupta informacija apie Interneto svetainės lankytoją, tikslu užtikrinti Interneto svetainėje skelbiamos informacijos naujumą, aktualumą ir patrauklumą.
 4. Intelektinė nuosavybė
  1. Visos turtinės ir neturtinės teisės į Interneto svetainę ir joje esančius intelektinės nuosavybės objektus yra saugomos ir priklauso išimtinai Interneto svetainės valdytojui. Jokie interneto svetainėje esantys duomenys bei intelektinės nuosavybės teisės objektai negali būti atgaminami, platinami, perleidžiami, licencijuojami ar kitaip jais disponuojama be išankstinio raštiško Interneto svetainės valdytojo sutikimo.
 5. Baigiamosios nuostatos
  1. Privatumo politika įsigalioja nuo jos paskelbimo interneto svetainėje.
  2. Interneto svetainės valdytojas turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti Privatumo politiką, o tokie pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo Interneto svetainėje. Jeigu Interneto svetainės lankytojas po Privatumo politikos pakeitimų paskelbimo naudojasi Interneto svetaine ir/ar Paslaugomis, laikoma, kad jis sutinka su visais pakeitimais. Interneto svetainės lankytojui nesutinkant su pakeistu Privatumo politikos turiniu, jis praranda teisę naudotis Interneto svetaine ir jos Paslaugomis.